خواص فلوئور درآب

آشنائی بیشتر با خواص فلوئور درآب در سال ۱۹۰۳ برای اولین بار در کلرادوی آمریکا یک دندان پزشک متوجه شد مردمی که ازآب های دارای فلوئوراستفاده می کنند استحکام دندان هایشان بیشترمی شود اما لکه های قهوه ای رنگی روی دندان هایشان ایجاد می شود . مطالعات بعدی نشان داد که اگر میزان فلوئور آب حدود (۱mg/lit)یا به طور متوسط(۰.۷-۱.۵mg) باشد حداقل ۶۰% کاهش پوسیدگی دندان داریم و لکه های قهوه ای رنگ ایجاد نمی شود .

بررسی دیگری در آمریکا انجام شد . دو منطقه انتخاب شد که آب آنهاکمتر از(۷ mg/lit) یا PPM ( Parts Permillion ) فلوئور داشت.به آب یکی از مناطق فلوئور اضافه کردند و به آب منطقه دیگر فلوئور اضافه نشد. بعد از گذشت۱۰ سال کودکان را موردمطالعه قرار دادند . مشاهده کردند کودکانی که بعد از ۱۰ سال از اضافه شدن فلوئور۱۶ساله شده اند۴۰% پوسیدگی دندان هایشان نسبت به منطقه ای که به آب آن فلوئور اضافه نشده بود کاهش یافته است.و درکودکان۱۲ ساله در حقیقت ۴۸% از پوسیدگی دندان ها کاهش یافته بود.

بدین ترتیب اگراز بدو تولد بتوان فلوئور را به آب اضافه کرد و فلوئور مورد نیاز بدن را تأمین کرد، خطر پوسیدگی دندان ها کاهش می یابد.ضمن اینکه مطالعات بعدی نشان داداصولاً مردمی که ازآب هایی استفاده می کنند که فلوئورکافی را دارد در آینده کلسی فیکاسیون عروق قلبی مخصوصاً عروق کروندوآئورت کمتر اتفاق می افتد.اما اگر میزان فلوئور از ۱.۵) (PPM تجاوز کند و به ۲برسد فلوئورزیس دندانی شروع می شود و اگر به ۲.۵ برسد معمولاً نشانه های انباشت فلوئور در دندان ها که فلوئورزیس نام دارد مشاهده می شود. نکته مهم این است که اگر فلوئور آب در حد ۲.۵ PPM باشد فلوئورزیس ، زیبایی دندان ها را از بین می برد .

منظره عمومی دندان ها گچ می شود و شفافیت و براقی آنها را از بین می برد.روی این حالت کج دندان ها ، یک نوار براق وجود دارد و روی این نوار براق لکه های قهوه ای رنگ دیده می شود . زمانی که فلوئور آب در حد۲.۵ PPM است.فلوئورزیس زیبایی دندان ها را از بین می برد اما باعث استحکام دندان ها می شود .

در حالی که وقتی مقدار فلوئور آب از حد ۲.۵ PPM بیشتر شود و مخصوصاً زمانی که به ۵-۶) (PPM برسد فلوئورزیس باعث استحکام دندان ها نمی شود ، بلکه موجب تخریب بافت دندانی می شود و دندان ها کاملاً قهوه ای رنگ شده و به مرور زمان پوسیده و پوک می شوند و کم کم می ریزند.

اگر فلوئور آب به بیش از۱۰ PPM برسد برای افرادی که بیش از۳۰ سال در چنین منطقه ای زندگی می کنند نه تنها دندان ها از بین می رود بلکه تئوزیز استخوانی هم ایجاد می شود. به گونه ای که اگر از ستون فقرات این افراد رادیولوژی تهیه کنید یک لایه ستون یکنواخت به همراه زوائدی دیده می شودوافرادازدردهای استخوانی به شدت رنج می برند. نکته ای که حائز اهمیت است این است که در مناطقی که فلوئور آب زیاد است فلوئورزیس در دندان های شیری معمولاً مشاهده نمی شود اما در دندان های دائمی مشاهده می شود.

Learn more about the related properties of water in 1903 for the first time in Colorado, America found a dentist who would Knndasthkam Flvyvrastfadh water with their teeth harder Shvdama brown stains on their teeth caused by. Subsequent studies showed that the amount of fluoride water (1 mg / lit) or average (0.7-1.5 mg) is at least 60% reduction in tooth decay, and we do not make the brown spots.
Another study was done in America. The area was selected because of Nhakmtr water (7 mg / lit) or Pam (Parts Permillion) Dasht.bh fluoride added to water is one of the fluorine Krdndv not add fluoride to the water district. After 10 years, the children were studied.
Krvndvayvrt Cardiology cardiovascular especially rare Aftd.ama if the fluorine of 1.5) (PPM rape and dental Flvyvrzys 2Brsd starts and if the 2.5 is usually a sign of accumulation of fluoride in teeth that is Flvyvrzys observed. the point is that if the water fluoride level is 2.5 PPM Flvyvrzys, destroys the beauty of your teeth.
When Hd2.5 PPM fluoride in the water.
Flvyvrzys destroys the beauty of your teeth and strengthens teeth.
While when the water fluoride levels greater than 2.5 PPM, especially when 5-6) (PPM will not Flvyvrzys strengthens teeth, but it destroys tooth structure
The teeth are quite brown and rotten and hollow over time and slowly falling.
If fluorine water to reach more than 10 PPM
For people over 30 years live in such an area, the teeth can be destroyed not only
Tyvzyz but also caused bone.
So that if the spine radiology provide a layer with uniform column frills individuals are seen to suffer from severe bone pain.
The point that is important is that in areas where high water fluoride
Flvyvrzys usually not observed in the teeth but permanent teeth can be seen.

Water and Wastewater Zabul, water purifier ro, aqua water purification system, drinking water purification, home water purification, properties, fluorine, Water Purifier sure-aqua, Water Purifier Feed Her Big Water Purifier, Household Water Purifier photos , the body fluorine, fluorine Zeiss, and the related

مطالب مرتبط