برچسب: تغلیظ آمینو اسید ها

اسمز معکوس RO

اسمز معکوس RO

این روش برای حذف مواد معلق ، کدورت ، رنگ ، بو ، طعم ، کلر مازاد ، باکتری ها...