برچسب: حذف ذزات محلول

دستگاه تصفیه آب RO-DIYANA

دستگاه تصفیه آب RO-DIYANA

 مدل آمریکائی با گیج روغنی و شیر میکس دارای هوزینگ های دبل اورینگ  8مرحله با شیر اهرمی لوکس و تانک...