برچسب: خاصیت اسمزی

خاصیت اسمز معکوس

خاصیت اسمز معکوس

خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه تراوا...