برچسب: خرابی دندان

آشنائی بیشتر با خواص فلوئور درآب

آشنائی بیشتر با خواص فلوئور درآب

فلوئور(یون) منابع ژئولوژیکی- پسمانده صنعتی بیش از ۱ppm باعث خرابی دندان میشود ۱.۷-۱.۸ ppm آهن پسمانده صنعتی-کان آب اسیدی ماده...