برچسب: سیستم سازمان ملل متحد

22مارس روز جهانی آب

22مارس روز جهانی آب

روز جهانی آب 22 مارس 2014: آب و انرژی آب و انرژی پیوندی نزدیک دارند و وابسته به یکدیگر هستند....