برچسب: شکل سختی گیر

سختی گیر در تصفیه آب

سختی گیر در تصفیه آب

یکی از ویژگی آب میزان سختی آن است، سختی آب به دلیل وجود یون های کلسیم و منیزیم موجود درآب...