برچسب: ضدعفونی شدن آب

مزایای استفاده از سیستم UV

مزایای استفاده از سیستم UV

    از بین بردن تمامی میکروارگانیسم های بیماریزا و مقاوم نسبت به کلر تا 99%      ضدعفونی شدن آب در همان لحظه...