برچسب: نمایندگی فروش تصفیه آب سافت واتر

خصوصیات فیلتر ORP

خصوصیات فیلتر قلیایی

این فیلتر به شکل کپسول پر شده از برخی یون ها که باعث افزایش PH آب می شود بوده و...