سیستم های تزریق مواد شیمیایی

مواد شیمیایی در امر تصفیه آب و فاضلاب کاربردهای فراوانی دارد که معمولا به صورت تزریق با مقادیر مشخص استفاده می شود .

از این رو براساس نوع ماده از نظر غلظت، PH و میزان تزریق سیستمهای مختلفی طراحی و ساخته میشود .

برخی از این موارد استفاده از این سیستمها به شرح زیر است :

  • تزریق انواع مواد منقعد کننده و لخته ساز
  • تزریق مواد برای حذف کلر آزاد
  • تزریق مواد ضد رسوب
  • تزریق محلول ضدعفونی کننده کلر جهت میکروارگانیسم ها

It has many applications in water and waste water treatment chemicals commonly used to inject the values specified.
The material is based on the concentration, PH and injection systems are designed and built.
Some examples of using this system are as follows:
• Injecting drug Mnqd and clotting mechanism
• pressure for removal of free chlorine
• Injection of anti-fouling
• injecting chlorine disinfectant solution for microorganisms

Branch Water Purifier, Water Treatment Plants, Water Purifier Dealers, injection drug injecting clot Saz, Mnqd materials, the injection antiseptic, disinfectant solution Klr, injection pressure for removal of free chlorine, chemical injection, injection of anti-fouling, water and wastewater treatment, chemical injection systems, microorganisms

مطالب مرتبط