روشهای مختلف تصفیه آب خانگی

برای تصفیه آب خانگی از روش های زیر می توان بهره برد:

A.         تصفیه کل آب ورودی به ساختمان

B.         تصفیه هر بخش از آب مصرفی بصورت جداگانه توسط دستگاه  تصفیه آب خانگی مخصوص به خود

C.         استفاده هم زمان از پیش تصفیه ورودی ساختمان و دستگاه های تخصصی هر بخش

مطالب مرتبط