آبخوان یا سفره آبهای زیرزمینی

آبخوان ، سفره آب زیرزمینی ، لایه آبدار عبارت است از لایه ای که اولا حاوی آب باشد و ثانیا اجازه دهد مقادیر قابل توجه آب در شرایط معمولی صحرایی در آن حرکت کند.

آبخوان یا سفره آب زیرزمینی را منطقه اشباع نیز می گویند که منطقه اشباع چنانچه با لایه نفوذناپذیر در بالا محصور نشده باشد از منطقه تهویه با سطحی به نام ( سطح ایستابی ) یا سطح آزاد آب زیرزمینی جدا می شود. عمق سطح ایستابی بستگی به عوامل گوناگونی مثل مقدار بارندگی ، مقدار تبخیر ، میزان تخلیه  طبیعی و مصنوعی و خصوصیات زمین شناسی محل و تبوگرافی زمین دارد. بدلیل بهره برداری شدید از منابع آب زیرزمینی ، سطح ایستابی پایین رفته و مقدار منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرده است که در سالهای اخیر برای جلوگیری از بهره برداری شدید از آبهای زیرزمینی تصمیم به تصفیه آبهای مصرفی توسط کارخانه ها و خانه ها گرفته شده است که نیاز به استفاده از دستگاه های تصفیه آب را ایجاد کرده است.

Aquifer, aquifer, aquifer is a water-containing layer firstly, and secondly to allow significant amounts of water under normal conditions in which the animals move.
Saturated zone of the aquifer or aquifer would also say that if the saturated zone above the impermeable layer is not confined to the area of surface conditioning with name of (below the water table), or the ground water separated. Depth of water table depends on various factors such as rainfall, evaporation rate, the rate of depletion of natural and artificial geological location and Tbvgrafy land.

Due to excessive exploitation of groundwater resources, lower the water table and the groundwater is severely reduced In recent years to prevent excessive exploitation of groundwater, making the water treatment plant has been consumed by factories and homes The need to use water purification tablets has created

Housework, drinking water, water treatment, water purifier, water water Zmyny, Shamydny, Bkhvan, Tsfyh, Household Water Purifier Bala, size ro, water treatment devices, sure, Water Purifier sure-aqua, water purifier sure, table wholesale Zyrzmyny, water purifier water purifier water housework, the exclusive representative Ashba, sure

مطالب مرتبط