غشاء نیمه تراوا یا ممبراین

غشاهای نیمه تراوا هسته مرکزی و اصلی ترین بخش سیستم های Ro را تشکیل داده به طوری که بخش اعظم املاح مازاد در آب که خاصیت قابل شرب بودن آن را گرفته اند، توسط غشاهای فوق از آب جدا شده (تا حد99/5) درصد و آب خارج شده از غشا را نمی توان به راحتی برای مصارف صنعتی و یا شرب استفاده کرد .

مدل های مختلف این غشاءها قابلیت حذف نمک  و املاح از آب دریا، آب شور و آب لب شور را دارا می باشند که قابل ارائه هستند .

Semipermeable membrane core and formed the core of Ro system so that much of the excess salts in potable water and its properties have been mentioned by membranes isolated from water (up to 99/5)% and the membrane can be easily removed for industrial or domestic use.
Model of the membrane potential and solute removal of salt from sea water, salt water and brackish water reserves are provided.

Transgenic water treatment, water purification units Iowa, Water Purifier Bane, sea salt, salt brine, salt water, brackish, salt excess water, potable property of systems Ro, semipermeable membrane, semipermeable membrane or Mmbrayn, drinking, ability to remove salt, industrial, membrane

مطالب مرتبط