برچسب: آب آشامیدنی

بیماری های ناشی از آب آلوده

بیماری های ناشی از آب آلوده

مواد آلی موجود در آب با کلر ترکیب شده ایجاد تریهالومتان ها، کلرات و سایر ترکیبات جانبی مضر می نمایند...

منابع شوری آب

منابع شوری آب

آب زیرزمینی همراه به مقدار کم یا زیاد حاوی نمک های محلول است. انواع و غلظت این نمکها به سنگها...

کیفیت آب زیرزمینی

کیفیت آب زیرزمینی

تعین مشخصات کیفی آبهای زیرزمینی یعنی وی‍ژگی های شیمیایی ، فیزیکی و بیولوژیکی آن نشان خواهد داد که تا چه...

22مارس روز جهانی آب

22مارس روز جهانی آب

روز جهانی آب 22 مارس 2014: آب و انرژی آب و انرژی پیوندی نزدیک دارند و وابسته به یکدیگر هستند....

آشنائی بیشتر با خواص فلوئور درآب

آشنائی بیشتر با خواص فلوئور درآب

فلوئور(یون) منابع ژئولوژیکی- پسمانده صنعتی بیش از ۱ppm باعث خرابی دندان میشود ۱.۷-۱.۸ ppm آهن پسمانده صنعتی-کان آب اسیدی ماده...

تاریخچه استفاده از روش RO

تاریخچه استفاده از روش RO

روش RO  به کمک غشاهای ممبراین اولین بار در سال 1748 میلادی توسط ژان آنتونی نوله انجام شد. روش RO...