برچسب: دستگاه تصفيه آب sure

مزایای استفاده از سیستم UV

مزایای استفاده از سیستم UV

    از بین بردن تمامی میکروارگانیسم های بیماریزا و مقاوم نسبت به کلر تا 99%      ضدعفونی شدن آب در همان لحظه...

بیماری های ناشی از آب آلوده

بیماری های ناشی از آب آلوده

مواد آلی موجود در آب با کلر ترکیب شده ایجاد تریهالومتان ها، کلرات و سایر ترکیبات جانبی مضر می نمایند...

منابع شوری آب

منابع شوری آب

آب زیرزمینی همراه به مقدار کم یا زیاد حاوی نمک های محلول است. انواع و غلظت این نمکها به سنگها...

کیفیت آب زیرزمینی

کیفیت آب زیرزمینی

تعین مشخصات کیفی آبهای زیرزمینی یعنی وی‍ژگی های شیمیایی ، فیزیکی و بیولوژیکی آن نشان خواهد داد که تا چه...